Nowy numer 3/2021 Archiwum

Łatwiej będzie podjąć decyzję

Jeszcze w minionym roku biskup legnicki zadekretował dwa ważne dokumenty.

Oba dotyczą funkcjonowania dotychczasowych rad parafialnych i ich mocą ustanowione zostają Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) i Parafialna Rada ds. Ekonomicznych (PRE). Jest to pokłosie obrad I Synodu Diecezji Legnickiej, który uchwalił potrzebę powstania rad parafialnych oraz nadał im odpowiedni statut. Z biegiem lat okazało się, że warto dookreślić sposoby ich wybierania, odwoływania, zakresu kompetencji, podziału obowiązków i praw. Dlatego po kilku miesiącach konsultacji z proboszczami oraz dziekanami powstał dokument określający podział dotychczasowych rad na części ekonomiczną i duszpasterską.

W dotychczasowym statucie posynodalnym działalność rad była ukierunkowana głównie na sprawy duszpasterskie. Sprawy ekonomiczne nadmieniane były lakonicznie. Tymczasem Kodeks prawa kanonicznego wskazuje, że w parafiach powinny istnieć ciała doradcze do spraw duszpasterskich i do spraw ekonomicznych. I dlatego od połowy 2019 r. takie rady zaczną funkcjonować w naszych parafiach. Dlaczego dopiero za pół roku? Ponieważ w dekrecie powołującym te ciała biskup Zbigniew Kiernikowski wprowadza zmiany wraz z końcem dotychczasowej trzyletniej kadencji rad parafialnych. Ta kończy się właśnie w połowie tego roku. Nowa kadencja potrwa nie trzy, ale aż pięć lat. Funkcje Parafialnej Rady Duszpasterskiej praktycznie nie uległy zmianie w myśl nowych paragrafów. Zostały uszczegółowione obszary, w których może ona zabierać głos, oraz jej relacje z proboszczem. Ciekawą rolę za to będzie odgrywać nowy twór, jaką jest Parafialna Rada ds. Ekonomicznych. Mówi o tym już pierwszy artykuł statutu: „Rada (...) stanowi w parafii obligatoryjny organ kolegialny o charakterze doradczym, którego głównym celem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi. (...) posiada jedynie głos doradczy i nie może w żaden sposób stać się instytucją podejmującą decyzje wiążące. Proboszcz jednak ma obowiązek wysłuchać jej opinii w ważniejszych sprawach gospodarczych”. Do tego proboszcz zobowiązany jest wysłuchać opinii PRE w takich sprawach jak między innymi: „zwalnianie i zatrudnianie stałych i czasowych świeckich pracowników parafii, w tym również wolontariuszy, oraz określanie warunków ich pracy, nabywanie na rzecz parafii i zbywanie nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości przekazywanych na rzecz innej kościelnej osoby prawnej, podejmowanie inwestycji, takich jak: budowa nowego obiektu lub przebudowa, poważny remont czy odnowa istniejących budynków czy zaciągnięcie kredytów długoterminowych (powyżej 3 lat). W przypadku wydania negatywnej opinii przez PRE odnośnie do którejkolwiek z wymienionych spraw proboszcz przedstawia sprawę Biskupowi Legnickiemu do rozstrzygnięcia” – mówi dokument. – To nie oznacza, że dotychczas proboszczowie nie zasięgali w tych sprawach opinii parafian. Robili to. Teraz jednak w radach będzie większe uporządkowanie. Nie każdy będący dotychczas w radzie parafialnej orientował się w sprawach prawa pracy czy prawa budowlanego. W radzie ekonomicznej będą osoby, które muszą legitymować się znajomością tematów ekonomicznych. Łatwiej będzie podejmować decyzję i oceniać potrzeby wspólnoty. Dzięki temu proboszcz będzie mógł być pewniejszy decyzji. Ostatecznie przecież to on jest reprezentantem prawnym parafii – mówi ks. Tomasz Kwiecień, notariusz Legnickiej Kurii Biskupiej. Członkowie obu rad będą wyłaniani w wyborach. Choć znajdą się wśród ich członków osoby z nominacji proboszcza, a w radzie duszpasterskiej niektórzy będą z urzędu, jak np. wikarzy czy katecheci, co najmniej połowa musi zostać wybrana przez parafian. Każdy może wziąć udział w głosowaniu, ale nie każdy może być wybierany. O tym mówią odpowiednie punktu w statutach, które są dostępne na stronie diecezji legnickiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama